Posodobitev programa JANA 7.2 zaradi uskladitve z ZeJN

SpoŇ°tovani, pripravljena je posodobitev programa JANA zaradi uskladitve z novo Uredbo o zelenem javnem narońćanju, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, Ň°t. 51/2017 z dne 09. 09. 2017 in je zańćela v zańćetku tega leta. V novi verziji smo dodali funkcionalnost, ki vam omogońća, da pripravite seznam evidenńćnih narońćil, katerih ocenjena vrednost je […]

read more

Nova verzija programa JANA 7.0 po ZJN-3

SpoŇ°tovani narońćniki, pripravljena je nova verzija programa JANA 7.0, ki je usklajena s spremembami in novostmi Zakona o javnem narońćanju ZJN-3 (Uradni list, Ň°t. 91/2015). Vljudno vabljeni, da si tukaj ogledate seznam novosti v programu JANA 7.0 zaradi uskladitve programa z ZJN-3. ńĆe Ňĺelite hiter vpogled v novo zakonodajo na podrońćju javnega narońćanja je tukaj […]

read more

UńĆINKOVITO JAVNO NAROńĆANJE PO ZJN-3

Seminar o uńćinkovitem javnem narońćanju po ZJN-3 z delavnico o organizaciji ńćasa in dela. TEHNOLO҆KI PARL LJUBLJANA, ponedeljek 21. marec 2016 Seminar je namenjen predlagateljem, odgovornim osebam, ńćlanom strokovnih komisij in vsem drugim, ki Ňĺelite dobiti: dobili aktualne nasvete glede najpogostejŇ°ih napak, zaradi katerih narońćniki izgubljajo spore v revizijskih postopkih, spoznali najnovejŇ°e usmeritve pri pripravi […]

read more

Posodobitev programa JANA zaradi uskladitve z Zakonom o opravljanju plańćilnih storitev za prorańćunske uporabnike (ZOPSPU-A)

Glede na to, da prorańćunski uporabniki od 01. 01. 2015 dalje rańćune za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago sprejemajo izkljuńćno v elektronski obliki smo v skladu s tem v programu JANA pripravili dolońćene spremembe in dopolnitve.

read more

Posodobitev programa JANA zaradi uskladitve z Uredbo o finańćnih zavarovanjih pri javnem narońćanju

Zańćela je veljati Uredba o finanńćnih zavarovanjih pri javnem narońćanju, ki jo je pripravila vlada v skladu z ZJN-2 ter ZVJVETPS in je bila objavljena v Uradnem listu RS, Ň°t. 48/2014 z dne 27. 06. 2014. Uredba med drugim predpisuje maksimalno viŇ°ino finanńćnih zavarovanj, ki jih lahko po novem zahtevate pri oddaji javnih narońćil. Tako […]

read more

Nadgradnja programa JANA 6.2 zaradi uskladitve z ZJN-E in ZJNVETPS-E

Dne 16. 04. 2014 sta zańćeli veljati obe noveli ZJN-2E in ZJNVETPS-E, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS Ň°t. 19/14. V skladu z zakonodajnimi spremembami smo za vas pripravili nadgradnjo programa JANA 6.2, ki poleg tega vkljuńćuje Ň°e nekaj drugih funkcionalnih novosti. Glede na to, da se za postopek oddaje narońćila male vrednosti […]

read more

Nadgradnja programa JANA 6.1 zaradi uskladitve z novelo ZPVPJN-A

Na podrońćju javnega narońćanja se je zgodila sprememba, in sicer je 11. 08. 2013 zańćela veljati novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega narońćanja (ZPVPJN-A), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, Ň°t. 63/2013. NajpomembnejŇ°a sprememba, ki jo prinaŇ°a novela so nove, viŇ°je takse za vlagatelje revizijskih zahtevkov. V programu JANA se za […]

read more

Nadgradnja programa JANA 6.0 zaradi uskladitve z ZJN-2D in ZJNVETPS-D

Dne 30. 12. 2012 sta zańćeli veljati noveli ZJN-2D in ZJNVETPS-D, ki sta bili objavljeni v Ur.l. RS, Ň°t. 90/2012. Zato smo za vas pripravili nadgradnjo programa JANA, ki vkljuńćuje najpomembnejŇ°e zakonodajne spremembe in dopolnitve. Poleg tega smo pripravili Ň°e hiter pregled 7 kljuńćnih zakonodajnih sprememb in dopolnitev, ki jih je dobro poznati Ň°e preden […]

read more