Posodobitev programa JANA zaradi uskladitve z Uredbo o finačnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Začela je veljati Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki jo je pripravila vlada v skladu z ZJN-2 ter ZVJVETPS in je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 48/2014 z dne 27. 06. 2014.

Uredba med drugim predpisuje maksimalno višino finančnih zavarovanj, ki jih lahko po novem zahtevate pri oddaji javnih naročil. Tako znaša višina finančnega zavarovanja:

  • za resnost ponudbe največ 3% ocenjene vrednosti naročila (brez DDV),
  • za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti največ 10% pogodbene vrednosti (z DDV),
  • za odpravo napak v garancijskem roku največ 5% pogodbene vrednosti (z DDV).

Comments are closed.